• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/mbsts.dhbt
  • https://twitter.com/imamlarburada

Kur'an-ı Kerim ve Tefsir

KİTABIMIZIN 1. ÜNİTESİNDEN ÖRNEK KESİTLER...
Tefsirler, Rivâyet tefsirleri ve Dirâyet tefsirleri olmak üzere iki grupta toplanmıştır.


1- Rivâyet Tefsirleri

        Kur’an’ın bazı ayetlerini yine başka ayetlerle hadislerle, sahabenin sözleriyle ve bazen tabiînlerin görüşlerine de yer verilerek açıklanması ve îzâh edilmesidir. Bu metodla yazılan tefsirlere “naklî tefsir” veya “me’sûr tefsir” de denir.
 
  • İbn Cerir et-Taberî'nin (ö.310/923) Câmiu'l-Beyân an te'vîli’ Ayi'l-Kur'ân”,
  •  İbn Kesîr'in (ö.774/1373) “Tefsîru'l-Kur'âni'l-Azîm”,
  • Celaleddin es-Suyûtî'nin (ö. 911/1505), “ed-Dürrü'l-mensûr fi't-tefsîr bi'l-me'sûr” isimli eserleri rivâyet tefsîrlerinin en meşhurlarındandır.

2- Dirâyet Tefsirleri

           Dirayet ve re'y "akla ve içtihada dayalı anlayış ve görüş" demektir. Kur'ân âyetlerini, âyetler ve hadislerle tefsîr etmekle yetinmeyip dil, edebiyat, din ve çeşitli bilgilere dayanılarak, akıl ve içtihatla yapılan tefsîrlerdir.
  • Fahreddin Râzi'nin (ö.606/1210) "Mefâtihu'l-Gayb" (Tefsîr-i Kebir- diye de bilinir)
  •   Beydâvî'nin (ö.685/1286) "Envâru't-Tenzil ve Esrâru't-Te'vîl",
  •  Nesefî'nin (ö.710/1310) "Medâriku't-Tenzil ve Hakâiku't-Te'vîl" adlı eserleri dirâyet tefsîrlerinin en meşhurlarındandır.
 

BAZI MEŞHUR TEFSİRLERİN ÖZELLİKLERİ

 Taberî Tefsiri

Taberî tefsirinin en önemli özelliklerinden biri, ayetlerin tefsiri ile ilgili Peygamberimizin hadislerini, sahabe ve tabiin sözlerini bize nakletmesidir.

 Maturidi Tefsiri

Maturidi tefsirinin en önemli özelliklerinden biri, ayetleri tefsir ederken Ehlisünnetin yorumlarını içermesidir.

 Zemahşerî Tefsiri

Zemahşerî tefsirinin en önemli özelliklerinden biri, Kur’an’ın i’cazı ve dil bilimleri açısından bütün yönleriyle ele alınmasıdır.

 Beyzâvî Tefsiri

Beyzâvî tefsirinin en önemli özelliklerinden biri, kendinden önceki tefsirleri özlü bir şekilde özetlemiş olmasıdır.

 Kurtubî Tefsiri

Kurtubî tefsirinin en önemli özelliklerinden biri, ahkâm ayetlerini tefsir ederek onlardan çıkarılabilecek fıkhi hükümleri açıklamasıdır.

 Celaleyn Tefsiri

Celaleyn tefsirinin en önemli özelliklerinden biri, Kur’an’da geçen kelime ve ayetlerin anlamlarını kısa ve kolay bir şekilde açıklamasıdır.

 Râzî Tefsiri

 

Râzî tefsirinin en önemli özelliklerinden biri, ayetlerin yorumuyla ilgili bütün bilgileri içeren ansiklopedik bir eser olmasıdır.

 
  
Son Dönemlerde Yazılan Bazı Türkçe Tefsirler
 
1-      Elmalılı Hamdi Yazır – “Hak Dini Kur’an Dili
2-      Ömer Nasuhi Bilmen – “Kur’an-ı Kerim’in Türkçe Meali Alisi ve Tefsiri
3-      Komisyon –  (H.Karaman, M.Çağrıcı, İ.Kâfi Dönmez, S.Gümüş) “Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri” DİB Yayınları
4-      Süleyman Ateş – “Yüce Kur’an’n Çağdaş Tefsiri
5-      Mehmed Vehbi Efendi – “Hulasat’ül Beyân fî Tefsîri’l Kur’an
6-      Celal Yıldırım – “İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri
 
 

 Kırâat İmamları

Râvileri

 1- Nâfi’          

 (ö.169/785)

 Kâlûn          

 (ö.220/835)

 Verş               

 (ö.197/812)

 2- İbn Kesîr   

 (ö.120/738)

 el-Bezzî     

 (ö.250/864)

 Kunbül          

 (ö.291/904)

 3- Ebû Amr   

 (ö.154/771)

 ed-Dûrî       

 (ö.248/862)

 es-Sûsî           

 (ö.261/874)

 4- İbn Âmir   

 (ö.118/736)

 Hişâm         

 (ö.245/859)

 İbn Zekvân    

 (ö.242/857)

 5- Âsım         

 (ö.127/745)

 Ebû Bekr Şu’be

 (ö.193/809)

 Hafs                

 (ö.180/796)

 6- Hamza      

 (ö.156/773)

 Halef         

 (ö.229/844)

 Hallâd             

 (ö.220/835)

 7-Kisâî           

 (ö.189/805)

 Ebû’l-Hâris

 (ö.240/854)

 ed-Dûrî          

 (ö.248/862)

 8- Ebû Ca’fer  

 (ö.130/748)

 İsâ b. Verdân 

 (ö.160/776)

 Süleyman b. Cemmâz

 (ö.170/786)

 9- Ya’kûb       

 (ö.205/821)

 Ruveys         

 (ö.238/852)

 Ravh               

 (ö.234/848)

 10- Halefü’l-Âşir

 (ö.229/844)

 İshâk             

 (ö.286/889)

 İdrîs               

 (ö.292/905)

 
..........
..........
  mbsts testi
copyright © www.mbstsinavi.com